V této sekci se zaměříme na praktické informace týkající se daňového poradenství, účetnictví a dalších souvisejících oblastí. Jsme zde, abychom vám poskytli přehled, aktuální informace a praktické rady, které vám pomohou lépe porozumět těmto složitým tématům.

Daň z příjmů právnických osob

Rok

2000 – 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 – 2021

Výše
daně

31
%

28
%

26
%

24
%

24
%

21
%

20

19

Pokud patříte mezi poplatníky, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, nemůžete od roku 2016 podávat na finanční úřad vybrané tiskopisy v listinné formě, ale pouze formou datové zprávy. Jedná se o tyto dokumenty: přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, řádná daňová přiznání a dodatečná daňová přiznání.

Daň z přidané hodnoty

Od 1. 1. 2019 Stát rozšiřuje boj s daňovými neplatiči. Proto k institutu nespolehlivého plátce DPH zavádí nový institut nespolehlivé osoby. Nespolehlivou osobou se stane osoba, která není plátcem a která závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně. Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem DPH, stává se současně nespolehlivým plátcem. Stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem. Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci dnem nastávajícím po dni, kdy tato skupina přestala být plátcem.

 

Od 1. 1. 2015 byly zavedeny dvě snížené sazby.

Od 1. 1. 2013 se zvýšily sazby DPH na 15 a 21 %.

Od 1. 1. 2013 je nutno vystavovat daňový doklad a odvádět DPH už z přijaté zálohy.

Od 1. 4. 2013 je možno platit dodavatelům pouze na účty pro ekonomickou činnost (účty zveřejněné k 1. 4. v registru plátců DPH). V opačném případě musí subjekt ručit za odvod DPH i u svého odběratele. Daně se platí na nová čísla účtů, podání se nově adresují na krajský finanční úřad.

 

Základní – 21 %

(do 30. 4. 2004 22 %, do 31. 12. 2009 19 %, do 31. 12. 2012 20 %)

Použije se pro zboží, které není uvedeno v příloze č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, a pro služby neuvedené v příloze č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.

 

První snížená – 15 %

(od 31. 12. 2007 – 5 %, do 31. 12. 2009 – 9 %, do 31. 12. 2011 – 10 %, do 31. 12. 2012 – 14 %, do 31. 12. 2014 název snížená sazba)

Použije se pro služby uvedené v příloze č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty a pro zboží, které je uvedeno v příloze č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

 

Druhá snížená – 10 %

(od 1. 1. 2015)

Použije se pro položky uvedené v příloze č. 3 zákona o dani z přidané hodnoty.

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob od 1. 1. 2008 činí 15 % (platí také pro roky 2009 – 2016).

Základ pro výpočet daně Daň z příjmů FO 2006 – 2007 Ze základu
přesahujícího (Kč)
od Kč do Kč
0 121 200 12 % 0
121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200 Kč
218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč
Základ pro výpočet daně Daň z příjmů FO
2001 – 2005
Ze základu
přesahujícího (Kč)
od Kč do Kč
0 109 200 15 % 0
109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč
218 400 331 200 38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 66 420 Kč + 32 % 331 200 Kč

Redukční hranice pro výpočty náhrady ztráty na výdělku se zvyšují.

2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021
1. hranice 90 % 151,03 151,38 155,40 157,68 175,00 190,75 203,35 206,85
2. hranice 60 % 226,63 227,15 232,93 236,43 262,33 286,13 304,85 310,28
3. hranice 30 % 453,08 454,13 465,85 472,68 524,65 572,25 609,70 620,38

Redukční hranice pro redukci denního vyměřovacího základu nemocenského pojištění

Pro rok 2019 platí tyto redukční hranice:

I. redukční hranice 1 090 Kč

II. redukční hranice 1 635 Kč

III. redukční hranice 3 270 Kč

K počátku ledna došlo k růstu minimální mzdy. Ta měsíční vzrostla na 13 350 Kč. Celkový přehled od roku 1991 je v tabulce níže:

Období Výše minimální mzdy v Kč za měsíc Výše minimální mzdy v Kč za hodinu
1.2.1991 2 000 10,80
1.1.1992 2 200 12,00
1.1.1996 2 500 13,60
1.1.1998 2 650 14,80
1.1.1999 3 250 18,00
1.7.1999 3 600 20,00
1.1.2000 4 000 22,30
1.7.2000 4 500 25,00
1.1.2001 5 000 30,00
1.1.2002 5 700 33,90
1.1.2003 6 200 36,90
1.1.2004 6 700 39,60
1.1.2005 7 185 42,50
1.1.2006 7 570 44,70
1.7.2006 7 955 48,10
1.1.2007 8 000 48,10
1.8.2013 8 500 50,60
1.1.2015 9 200 55,00
1.1.2016 9 900 58,70
1.1.2018 12 200 73,20
1.1.2019 13 350 79,80
1.1.2020 14 600 87,30
1.1.2021 15 200 90,50
1.1.2022 16 200 96,40
Slevy na dani z příjmů

Slevy na dani z příjmů podle § 35ba odst. 1 a § 35 zákona o daních z příjmů (v Kč).

Sleva
na dani

2008 – 2009

2010

2011

2012 – 2014

2015 – 2021

2021

2022

Poplatník

24 840

24 840

23 640

24 840

24 840

27 840

30 840

Manželka/
Manžel v domácnosti

24 840

24 840

24 840

24 840

24 840

24 840

 

Invalidní
důchod prvního nebo druhého stupně

2 520

2 520

2 520

2 520

2 520

2 520

 

Invalidní
důchod 3. stupně

5 040

5 040

5 040

5 040

5 040

5 040

 

Držitel
průkazu ZTP/ P

16 140

16 140

16 140

16 410

16 140

16 140

 

Student
do 26 let věku

4 020

4 020

4 020

4 020

4 020

4 020

 

Daňové
zvýhodnění (bonus) na dítě

10 680

11 604

11 604

13 404

viz pozn.

viz pozn.

 


maximální daňový bonus

52 200

52 200

52 200

60 300

60 300

91 200

Bez omezení


minimální daňový bonus

100

100

100

100

100

100

 

Poznámky k daňovému zvýhodnění na děti:

 

na
první dítě

na
druhé dítě

na
třetí a každé další

za
rok 2014

13 404 Kč

13 404 Kč

13 404 Kč

za
rok 2015

13 404 Kč

15 804 Kč

17 004 Kč

za
rok 2016

13 404 Kč

17 004 Kč

20 604 Kč

za
rok 2017

13 404 Kč

19 404 Kč

24 204 Kč

za
rok 2018

15 204 Kč

19 404 Kč

24 204 Kč

za
rok 2019

15 204 Kč

19 404 Kč

24 204 Kč

za
rok 2020

15 204 Kč

19 404 Kč

24 204 Kč

za
rok 2021100

15 204 Kč

19 404 Kč

24 204 Kč

Sleva za umístění dítěte se zvyšuje na max. výši 9 900 Kč (v roce 2015 – 9 200 Kč).

Daň darovací

Od 1. 1. 2008 je od daně darovací osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině.

od Kč do Kč Sazba daně pro III. skupinu
1 000 000 7,0 %
1 000 000 2 000 000 70 000 Kč a 9 % ze základu přesahujícího
1 000 000 Kč
2 000 000 5 000 000 160 000 Kč a 12 % ze základu přesahujícího
2 000 000 Kč
5 000 000 7 000 000 520 000 Kč a 15,0 % ze základu přesahujícího
5 000 000 Kč
7 000 000 10 000 000 820 000 Kč a 18,0 % ze základu přesahujícího
7 000 000 Kč
10 000 000 20 000 000 1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu přesahujícího
10 000 000 Kč
20 000 000 30 000 000 3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu přesahujícího
20 000 000 Kč
30 000 000 40 000 000 5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu přesahujícího
30 000 000 Kč
40 000 000 50 000 000 8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu přesahujícího
40 000 000 Kč
50 000 000 a více 12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu přesahujícího
50 000 000 Kč

I. skupina – příbuzní v řadě přímé a manželé

II. skupina – příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, a dále manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele

III. skupina – ostatní fyzické osoby a právnické osoby

Daň dědická

Při výpočtu daně dědické se postupuje podle tabulky pro daň darovací, ale výsledná částka se vynásobí koeficientem 0,5. Od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami v I. skupině a od 1. 1. 2008 také v II. skupině.

Daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí)

Od 1. 1. 2014 byla daň z převodu nemovitostí nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. Sazba daně činí 4 % ze základu daně. Daňová sazba je tedy stejná, jako byla v roce 2013 sazba daně z převodu nemovitostí.

Daň z převodu nemovitostí od 1. 1. 2013 činila 4 % z ceny převáděné nemovitosti.

Do 31. 12. 2012 sazba činila 3 %.

Hledáte kvalitní účetní služby?

Nabízíme profesionální účetní služby za rozumné ceny. Napište nám s poptávkou ještě dnes.